مرکز مشاوره آفاق شیراز با همکاری اداره بهزیستی شهرستان شیراز مسابقات زیر را به مناسبت هفته سالمند برگزار می نماید