_حداکثر۳ عکس از هر شرکت کننده

_فرمت عکسJPG

_کیفیت dpi72

_طول وعرض عکس کمتراز ۱۵۰۰ پیکسل نباشد

_ارسال مشخصات کامل عکس(زمان/مکان/ساعت عکاسی)

_عکس ها باید مستند وبدون رتوش یا دستکاری باشد.

_ از افرادی که در عکس هستند اجازه عکاسی و انتشار گرفته شود

قبول قوانین(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 64 MB, Max. files: 3.